Impressum


Nakladnik: Zagabriel – Udruga za medijsko stvaralaštvo i poticanje kulture.

Udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, pod brojem 21014530.

OIB: 33775714356

Portal je upisan u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija Odlukom Agencije za elektroničke medije.

Publikacija je uvrštena i u međunarodni ISSN upisnik pod brojem ISSN 2939-4813 te HAW (Hrvatski arhiv weba) kao online publikacija.

Glavna urednica: Barbara Grgić

Kontakt: barbara@belizagrebgrad.com.hr

Svi samoinicijativno poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni na internetskom portalu belizagrebgrad.com.hr. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal portalu belizagrebgrad.com.hr jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Portal belizagrebgrad.com.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala portalu belizagrebgrad.com.hr iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima portala belizagrebgrad.com.hr